मिथुन राशि: जानें मिथुन राशि एवं लग्न सम्पूर्ण विवरण 

मिथुन विलगन जातः प्रियदारो भूषणप्रदान रतिः। त्यागी भोगी धनी कामी